Trang Thông Tin Về Sức Khỏe Cho Những Người Đi Du Lịch

Chào quý vị vào xem Trang Thông Tin Về Sức Khỏe Cho Những Người Đi Du Lịch (TRhIP)! TRhIP được bảo trợ bởi Global TravEpiNet (GTEN) và đưa ra những lời khuyên về y tế để quý vị đi du lịch thế giới được an toàn dựa vào những đề nghị của U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Tốt nhất là quý vị nên đi bác sĩ từ 4 – 6 tuần trước khi đi du lịch. Cho dù quý vị đã sắp khởi hành, đi bác sĩ vẫn sẽ hữu ích.


(Dùng '99999' nếu không ở trong Hoa Kỳ.)

Quý vị sẽ du lịch ở đâu?

Quý vị sẽ du lịch nhiều hơn một quốc gia?

Dụng cụ này được cung cấp bởi Bệnh Viện Đa Khoa Massachusetts và được tài trợ bằng ngân khoản U01CK000175 của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Hoa Kỳ (CDC). Khi sử dụng dụng cụ này, quý vị đồng ý rằng Bệnh Viện Đa Khoa Massachusetts không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả bất lợi nào liên quan đến việc du lịch của quý vị.