Pòtay Enfòmasyon Rapid sou Lasante pou Moun k ap Vwayaje

Byenveni nan Pòtay Enfòmasyon Rapid sou Lasante pou Moun k ap Vwayaje (Travelers’ Rapid Health Information Portal: TRhIP)! Se Global TravEpiNet (GTEN) ki finanse TRhIP. TRhIP bay moun k ap fè vwayaj entènasyonal konsèy sou lasante selon rekòmandasyon Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Lèzetazini (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) fè. Ou dwe al wè yon pwofesyonèl ki bay swen sante 4 a 6 semèn anvan ou vwayaje. Menm si w prale rapidman, yon visit kay pwofesyonèl swen sante ou toujou itil.


(Itilize '99999' si w pa Etazini.)

Ki kote w ap vwayaje?

Èske w ap vwayaje ale nan plis pase yon peyi?

Se Massachusetts General Hospital ki konsevwa zouti sa a e yo jwenn sipò grasa finansman yo resevwa atravè sibvansyon U01CK000175 Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi Lèzetazini (U.S. Centers for Disease Control and Prevention: CDC). Lè w itilize zouti sa a, ou dakò pou pa rann Massachusetts General Hospital responsab pou kèlkeswa rezilta endezirab ki ta prezante e ki ta gen rapò avèk vwayaj ou a.